Nguyên tắc kinh doanh

Luôn là đơn vị luôn làm tốt các chuẩn mực đạo đức, kinh doanh.

  • Tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực về đạo đức.
  • Tôn trọng khách hàng, cổ đông, nhân viên.
  • Quan tâm đến môi trường, sức khỏe, an toàn và tâm lý tốt . Duy trì bản sắc văn hóa dân tộc cũng như của doanh nghiệp.
  • Là một doanh nghiệp có trách nhiệm với Xã hội.

Đã thêm vào giỏ hàng